Διερευνάται η καλύτερη επιλογή για την τοποθεσία εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης μιας παραγωγικής ή εμπορικής επιχειρηματικής μονάδας.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

Χαρακτηριστικά προϊόντος – Αγορά – Ανταγωνισμός

  • Χαρακτηριστικά στοχευόμενου πελατολογίου
  • Καθορισμός βασικών κριτηρίων επιλογής τοποθεσίας (δημογραφικά χαρακτηριστικά, πολεοδομικοί όροι, παρουσία ανταγωνισμού, εμπορικότητα, διαθεσιμότητα αναγκαίων πόρων, κλπ)
  • Προεπιλογή περιοχών ενδιαφέροντος με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικής Απεικόνισης (GIS)
  • Προβλέψεις οικονομικών μεγεθών ανά τοποθεσία
  • Συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών τοποθεσιών και επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας

Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η εγκατάσταση της μονάδας στην καλύτερη δυνατή τοποθεσία, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των οικονομικών μεγεθών της.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά