Πρόκειται για ένα σημαντικό “εργαλείο” στο πλαίσιο του σχεδιασμού της μελλοντικής πορείας της επιχείρησής σας και της λήψης σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Μέσω ενός Στρατηγικού – Επιχειρηματικού Σχεδίου διαμορφώνεται η γενικότερη στρατηγική της εταιρείας, προσδιορίζονται οι απαιτούμενοι επιχειρησιακοί πόροι και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης.

Ενδεικτικά, εξετάζονται τα εξής:

– Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον

– Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές (Ανάλυση SWOT)

– Επιχειρηματικοί στόχοι

– Στρατηγική ανάπτυξης και μίγμα προϊόντων / αγορών

– Οργανωτική Διάρθρωση – Προσωπικό – Διαδικασίες

– Αναγκαιότητα – σκοπιμότητα εξεταζόμενων νέων επενδύσεων

– Κεφαλαιακές απαιτήσεις – Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης

– Εμπορική πολιτική και δίκτυο πωλήσεων

– Μελλοντικά οικονομικά μεγέθη

Ένα Στρατηγικό – Επιχειρηματικό Σχέδιο, με το κατάλληλο σχέδιο δράσης και την κατάστρωση εναλλακτικών σεναρίων, μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας αποκτώντας συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά