Ανάλυση

 • Έρευνες μέτρησης ικανοποίησης πελατών
 • Ανάλυση προσδοκιών πελατών
 • Τμηματοποίηση πελατολογίου
 • Έλεγχος διαδικασιών πώλησης & εξυπηρέτησης
 • Ανάλυση διατηρησιμότητας / απωλειών πελατών

Εφαρμογή Πλάνου Εξυπηρέτησης Πελατών

 • CRM : διαχείριση σχέσεων & επαφών πελατών
 • Πελατοκεντρική οργάνωση και διαδικασίες
 • Εργαλεία πιστότητας
 • Εκπαίδευση & παρακίνηση προσωπικού
 • Ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης εξυπηρέτησης
 • Standards εξυπηρέτησης πελατών

Αξιολόγηση & Έλεγχος

 • Έρευνες ικανοποίησης πελατών / βαρόμετρο πελατών
 • Mystery shopping
 • Διαχρονική αξία πελάτη
 • Μέτρηση απόδοσης ενεργειών εξυπηρέτησης πελατών
 • Έλεγχος υλοποίησης πλάνου
 • Μέθοδοι συνεχούς βελτίωσης εξυπηρέτησης πελατών

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά