Το μελετητικό τμήμα της Quality Business Services αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, καθώς και την μελέτη και σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης για την εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος διαχείρισης μιας επιχείρησης.
Η έκθεση αυτή αποδεικνύει ότι το σύστημα διαχείρισης καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου.

Τα συστήματα διαχείρισης έχουν ως εξής:

  • ISO 9001, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 22000 (HACCP), Συστήματα Υγιεινής & Ασφαλείας Τροφίμων
  • OHSAS 18001, Συστήματα Υγιεινής & Ασφαλείας Εργασίας
  • SA 8000, Συστήματα Κοινωνικής Ευθύνης
  • Συστήματα Ολικής Ποιότητας κατά EFQM Model
  • Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management)

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά