Στόχος του Λειτουργικού Ανασχεδιασμού είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης και την βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών με παράλληλη μείωση του κόστους.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Λειτουργικού Ανασχεδιασμού παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Διαγνωστικές Μελέτες
  • Οργανωτικός Ανασχεδιασμός, Προσδιορισμός / Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
  • Λειτουργικός Σχεδιασμός / Ανασχεδιασμός Διαδικασιών (BPR)
  • Διαχείριση Οργανωτικών και Λειτουργικών Αλλαγών (Change Management)
  • Σχεδιασμός / Ανάπτυξη Δικτύων Διάθεσης Προϊόντων και Υπηρεσιών
  • Σχεδιασμός και Οργάνωση Αποθηκευτικών Κέντρων
  • Σχεδιασμός και Οργάνωσης Συστημάτων Διανομής
  • Μελέτες Διαχείρισης Αποθεμάτων
  • Μελέτες Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά