Μέσω της αποτίμησης προσδιορίζεται η εμπορική αξία της επιχείρησης, η οποία πέραν της λογιστικής αξίας, περιλαμβάνει και την υπεραξία της (goodwill). Για την αποτίμηση μιας επιχείρησης διατίθενται πολλές μέθοδοι οι οποίες θεματικά εντάσσονται στις ακόλουθες προσεγγίσεις: βάσει αναμενόμενων κερδών (income approach), βάσει δεικτών αγοράς (relative valuation), βάσει στοιχείων ενεργητικού (asset approach).

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Η εταιρεία και η αγορά
  • Ο ανταγωνισμός
  • Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών – Δανειακές υποχρεώσεις
  • Προβλεπόμενοι λογαριασμοί αποτελεσμάτων και αναμενόμενες ταμειακές ροές
  • Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων αποτίμησης – Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων

Αποτελεί απαραίτητο “εργαλείο” σε περίπτωση πώλησης μέρους ή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, σε περίπτωση συμμετοχής στρατηγικού επενδυτή ή σε περιπτώσεις συγχώνευσης / απορρόφησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά