Η Quality Business Services μπορεί να αναλάβει τη διερεύνηση της σκοπιμότητας της εξεταζόμενης εξαγοράς/συγχώνευσης, καθώς και την οργάνωση και επίβλεψη της όλης διαδικασίας.

Ειδικότερα, εξετάζονται τα εξής:

 • Οικονομίες κλίμακας και συνέργιες
 • Φορολογικά και λοιπά κίνητρα
 • Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
 • Στρατηγική και οργάνωση νέου φορέα
 • Αξία εμπλεκομένων επιχειρήσεων
 • Σχέση ανταλλαγής μετοχών
 • Διατυπώσεις

Η Quality Business Services μπορεί, ακόμη, να αναλάβει τη διαμεσολάβηση για την εξεύρεση αγοραστών μέρους ή του συνόλου των μετοχών της επιχείρησής σας ή στρατηγικών επενδυτών. Αντίστροφα, αναλαμβάνει επίσης τον εντοπισμό εταιριών προς εξαγορά και τη σχετική διαμεσολάβηση.

Ειδικότερα, αναλαμβάνει τα εξής:

 • Ετοιμασία εμπιστευτικού πληροφοριακού υπομνήματος
 • Ετοιμασία καταλόγου πιθανών επενδυτών/εταιριών προς εξαγορά
 • Μεσολάβηση μεταξύ εταιριών και πιθανών επενδυτών
 • Συμμετοχή στις σχετικές επαφές και διαπραγματεύσεις

Έτσι, η Quality Business Services βοηθά στη λήψη και την εφαρμογή κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων που σχετίζονται με στρατηγικές κινήσεις πώλησης – εξαγοράς – συνεργασίας επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά