Με τη διεξαγωγή Εσωτερικής Επιθεώρησης επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία της επιχείρησης, τόσο προς τους πελάτες όσο και στους προμηθευτές της καθώς και προς την ίδια, για την απόδοση των Διεργασιών που εφαρμόζει στην καθημερινή επιχειρησιακή της λειτουργία. Εφόσον μια επιχείρηση ολοκληρώσει με επιτυχία την Εσωτερική Επιθεώρηση των Διεργασιών της, προστιθέμενη αξία δίνει το σχετικό πιστοποιητικό ολοκλήρωσης, καθώς και η δυνατότητα χρήσης της αντίστοιχης σήμανσης.

Η Quality Business Services διεξάγει Εσωτερικές Επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης, προκειμένου να βεβαιώσει κατά πόσο οι διεργασίες τους ακολουθούν διεθνή Πρότυπα. Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις των:

qbservices διαχείριση ποιότητας
qbservices ασφάλεια πληροφοριών
qbservices περιβαλλοντική διαχείριση
διαχείριση ασφάλειας τροφίμων
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Στην Quality Business Services εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s Register Quality Assurance.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά