Η QUALITY BUSINESS SERVICES ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην βελτίωση της οργανωτικής της δομής αποσκοπώντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αποφάσισε να αναπτύξει και να εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001 : 2015.

Η πολιτική της QUALITY BUSINESS SERVICES είναι να παράγει Υπηρεσίες Συμβούλων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της, των εμπλεκόμενων μερών και να ικανοποιούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

Οι προδιαγραφές ποιότητας θα είναι σύμφωνες με τις επιβαλλόμενες από την νομοθεσία ή/και θα τις υπερκαλύπτουν σε περίπτωση που οι υπάρχουσες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών.

Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων μακροπρόθεσμα η Εταιρεία:

  • βελτιώνει συνεχώς τις μεθόδους και τις διαδικασίες της, σύμφωνα με την διαχείριση των κινδύνων που συνεχώς παρακολουθεί
  • Εφαρμόζει την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, από το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό της επιχείρησης.
  • εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό της
  • προσπαθεί για ποιοτική τελειότητα σε ατομικό επίπεδο και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η QUALITY BUSINESS SERVICES πιστεύει ότι η επιτυχία μετριέται από την συνεχή ικανοποίηση των πελατών της. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός συμμετέχει όλο το προσωπικό από την Διοίκηση έως τα στελέχη, στην διερεύνηση, πρόληψη μη συμμορφώσεων και βελτίωσης παραγωγικής διεργασίας και του συστήματος Ποιότητας της Εταιρείας. Η δόμηση σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες αποτελεί βασικό σκοπό της επιχείρησης και για την επίτευξή του έχουν ανα- πτυχθεί μετρήσιμοι δείκτες και στόχοι, οι οποίοι παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.

Για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της επιχείρησης, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, από το σύνολο του προσωπικού. Η δυνατότητα έκφρασης του προσωπικού και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης, είναι θεσμοθετημένη και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος ενδοεταιρικής κατανόησης και συνεργασίας.

Ο σκοπός της QUALITY BUSINESS SERVICES είναι να ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο στις απαιτήσεις του Πελάτη και να του παρέχει την σιγουριά ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται.